Landschapsbeheer Flevoland

Projecten

Juist in het Flevolands agrarische landschap vormen de bermen en dijken belangrijke lijnvormige landschapselementen. De bloeiende en zaadvormende planten trekken vogels, vlinders en andere insecten aan. “En insecten spelen, vaak minder zichtbaar, een belangrijke rol in de beheersing van plaaginsecten op het boerenland” legt Margriet Brouwer uit. “Vanuit de bermen verspreiden deze plaagbestrijdende insecten zich over de akkers. Bermen vormen zo, evenals bloemrijke taluds, een belangrijke schakel in het zoeken naar een meer natuurinclusieve landbouw.”

Extensief hooibeheer

Lintvormige elementen kunnen deze functie voor de biodiversiteit vervullen, als de grasachtige vegetatie met zorg wordt beheerd. Extensief hooibeheer van 2x per jaar maaien én afvoeren van het maaisel is nodig om verruiging van vegetatie op kleigrond tegen te gaan. Dan ontstaat een grasmat met ruimte voor allerlei planten. Om ook het insectenleven een kans te geven moet een deel van de vegetatie niet gemaaid worden (ca. 15-30% van het terrein, aaneengesloten of versnipperd). Zo is er ook na een maaibeurt nog voedsel te vinden en zijn er voldoende overwinteringsplekken
(bv. in holle stengels).