Landschapsbeheer Flevoland

Nieuws

Hoewel landbouw onlosmakelijk is verbonden met natuur, gaat de landbouw in Nederland op dit moment vooral ten kòste van natuur. In de zaterdag gepubliceerde LNV-visie stelt minister Schouten dan ook dat er een omschakeling moet plaatsvinden naar een ander systeem van voedselproductie: een vorm van landbouw die toekomst heeft, genoeg voedsel produceert èn positief bijdraagt aan natuur, landschap en klimaat. Een combinatie van kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw.

randen vol levenDe landbouw in Nederland is niet alleen van groot economisch belang, maar ook de vormgever van tweederde van ons landoppervlak. “Omdat het boerenland het leefgebied vormt van een groot aantal dier- en plantsoorten, moet bescherming van die soorten net zo vanzelfsprekend zijn als de voedselproductie die op deze gronden plaatsvindt”, aldus Hank Bartelink, directeur LandschappenNL. Ook IUCN Nederland, IVN, de Natuur- & Milieufederaties, SoortenNL en De Vlinderstichting zien mogelijkheden voor het realiseren van de voorgestelde transitie. Daarvoor zijn sturing en goede monitoring op meetbare doelen en resultaten, met een verbindende overheid als regisseur, onmisbaar.

 De grenzen van het ecosysteem als uitgangspunt

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is “een diepgaande verandering nodig in het landbouw- en voedselsysteem, om de gestelde klimaat-, milieu- en natuurdoelen te halen”. Daarom ook is de transitie die Schouten voorstelt noodzakelijk. Dit vergt moed, daadkracht, goede wet- en regelgeving en lange-termijn beleid....... Lees meer